Algemene Voorwaarden

Algemene  Voorwaarden De Sollicitatie Academie Nederland

Onze Algemene Voorwaarden hebben tot doel om jou duidelijkheid te geven over het product waar Jij (klant) toegang toe krijgt en de regels en afspraken die wij met elkaar afspreken, zodra Jij (klant) hebt betaald. MEER NOG IS HET VAN BELANG DAT JIJ HET GEMAK ERVAART VAN ONZE ONLINE DIENSTVERLENING.

 

Hier alvast de meest belangrijke onderdelen uit onze Algemene Voorwaarden:

 • Je kunt gebruik maken van ons online trainingsprogramma, door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Deze krijg je meteen nadat je hebt betaald, zodat je direct kunt inloggen en aan de slag kunt.
 • De toegang wordt op basis van een abonnementsvorm verleend. Je betaalt eenmalig een vooraf afgesproken vast bedrag. Duidelijker kan het niet.
 • Updates van de online omgeving worden automatisch doorgevoerd.
 • Jouw gegevens zijn bij ons compleet veilig. Wij houden ons aan de wet.

Alle andere zaken die belangrijk zijn, staan hieronder uitgeschreven.


DE DEFINITIES
De definities kunnen erg formeel – en op het stoffige af zijn. Toch is het nodig deze even te duiden.

In deze Algemene Voorwaarden van De Sollicitatie Academie (die we hierna gewoon ‘Voorwaarden’ noemen) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie De Sollicitatie Academie een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan, of waaraan een offerte is verstrekt;

De Sollicitatie Academie Nederland: met Kamer van Koophandel registratienummer: 67423345, hierna te noemen De Sollicitatie Academie;

Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen partijen met betrekking tot de levering van diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst(en);

Online diensten: het regelen van de toegang voor de klant tot de online leeromgeving/trainingen en/of content en diensten, die als doel hebben de klant te helpen met zijn loopbaanverandering in de ruimste zin van dat woord.

 

TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN
Hoe we de voorwaarden met elkaar gaan toepassen. Dit kan interessant zijn. Lees je mee?

 1. Deze Voorwaarden gelden voor al onze offertes, orders, abonnementen en overeenkomsten tussen jou en ons. Van deze Voorwaarden kan alleen worden afgeweken met schriftelijke toestemming vooraf van De Sollicitatie Academie. Dit zal blijken uit een schriftelijke overeenkomst daarover tussen jou en De Sollicitatie Academie.
 2. Wij van De Sollicitatie Academie hebben wel het recht deze voorwaarden van onze zijde te wijzigen. Mocht dat gebeuren, dan communiceren wij dat minstens 14 dagen van tevoren aan jou. Via e-mail of schriftelijk.
 3. Indien de wijziging van de voorwaarden, zoals bedoelt in lid 2., De Sollicitatie Academie het recht geeft de prijs te verhogen, binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, of een dienst te leveren die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, heeft de klant die een consument is (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) het recht de overeenkomst te beëindigen (hopelijk volgt je ons nog, want dat was een buitengewoon lange en vooral saaie zin, maar hij klopt wel). Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Sollicitatie Academie en de Klant zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Maar! Lid 3 van dit artikel is niet van toepassing voor wijzigingen of aanvullingen op de voorwaarden, die het gevolg zijn van relevante wet- en/of regelgeving. Mocht er onduidelijkheid zijn over de reden van wijzigingen of aanvullingen, dan zien wij graag je vragen tegemoet. Wij zijn er tenslotte om jou te helpen.

 

HOE ONZE OVEREENKOMST TOT STAND KOMT

 1. De overeenkomst treedt in werking op de door ons beiden overeengekomen ingangsdatum. Mochten we geen expliciete ingangsdatum hebben vastgelegd, dan treedt onze overeenkomst in werking op de datum waarop Jij (klant) ons in de gelegenheid stelt om onze online service aan jou aan te bieden, bijvoorbeeld door de betaling die Jij (klant) doet om toegang te krijgen tot ons online trainingsmateriaal.
 2. We gaan een overeenkomst met elkaar aan voor de minimale periode van een maand.
 3. Dat betekent ook dat het online materiaal voor een maand lang beschikbaar is voor jou (tenzij we vooraf schriftelijk anders hebben afgesproken).
 4. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat onze overeenkomst wél automatisch en stilzwijgend wordt verlengd met dezelfde periode als de periode waarover we het eerder eens zijn geworden.
 5. Je hebt ook nog 14 dagen bedenktijd. Die dagen gaan in op het moment dat je hebt betaald.

 

VOORWAARDEN ONLINE DIENSTEN

 1. Online diensten worden geleverd zoals ze zijn – in één keer en dat betekent: direct aan de slag in de online omgeving. Dit geldt alleen voor de aanschaf van digitaal materiaal, zonder bijkomende services van De Sollicitatie Academie. Dit wordt als zodanig ook door jou geaccepteerd op het moment van eerste levering.
 2. Wij doen uiteraard onze uiterste best de levering van online diensten op optimale wijze uit te voeren. Daar staan wij voor. De Sollicitatie Academie streeft er naar haar online diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben voor jou. (Tussen haakjes: Wij hopen ook een klein beetje op je begrip als er door bijvoorbeeld onderhoud of gelijksoortige werkzaamheden een uitzonderlijke situatie kan zijn op de 24/7 beschikbaarheid en dat de online diensten daardoor kortstondig niet te bereiken kunnen zijn. Uiteindelijk zijn zulke werkzaamheden in ieders belang.)
 3. De Sollicitatie Academie levert geen garantie m.b.t. onderbreking van haar online diensten en/of eventuele fouten. De verplichting van betaling door klant blijft van toepassing, ongeacht de daadwerkelijke beschikbaarheid of het gebruik van de online diensten. De tijd dat de online training niet beschikbaar was, zal worden gecompenseerd door de termijn met die periode te verlengen.
 4. Het gebruik van online diensten is voorbehouden aan persoonlijk, door De Sollicitatie Academie geautoriseerde, klanten (en zo’n klant ben Jij (klant) bijvoorbeeld).
 5. Jij (klant), draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer van aangekochte inlogaccounts. Nieuwe inlogcodes kunnen zelfstandig worden aangevraagd. Dat kan via het inlogscherm. Volg de instructies en vragen op en je krijgt jouw nieuwe inloggegevens per mail opnieuw toegestuurd.
 6. Op reeds aangekochte en niet gedistribueerde inlogaccounts is in geen enkel geval restitutie mogelijk als deze langer dan de 14-dagen-geld-terug-termijn in beheer van klant is. Doorverkoop van deze accounts is natuurlijk ook niet toegestaan. Als we dat merken, dan wordt jouw account onmiddellijk door ons gesloten en is terugvragen van geld voor het online dienstenpakket niet mogelijk.
 7. Iedere klant, Jij (klant), krijgt een afzonderlijk en persoonlijk inlogaccount dat dient te worden aangeschaft door jou en te worden aangemaakt door De Sollicitatie Academie. Dit gaat altijd digitaal en geheel automatisch. Als er inlogproblemen ontstaan, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.
 8. Een wat strenge noot: Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één Klant. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft De Sollicitatie Academie het recht het betreffende account direct en zonder schriftelijke melding (helaas, wij zien het liever nooit gebeuren) te blokkeren.
 9. Bij herhaaldelijke of structurele overtreding behoudt De Sollicitatie Academie zich het recht voor de levering van de online diensten direct en zonder schriftelijke melding te staken en de overeenkomst op te schorten, wat wij natuurlijk te allen tijde willen voorkomen met elkaar.
 10. Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op teruggave van reeds betaalde vergoedingen. De Sollicitatie Academie behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in een dergelijke situatie juridische stappen te ondernemen ten einde schadeloos gesteld te worden.
 11. De Sollicitatie Academie levert geen garanties met betrekking tot de werking van de online diensten op de computersystemen van klant (en zo zwaar zijn onze programma’s gelukkig niet. Elke tablet en elke smartphone die video’s kan afspelen, kan ons online programma ook afspelen.).
 12. De verplichting van het betalen van vergoedingen door klant blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de online diensten door klant.
 13. De Sollicitatie Academie heeft op ieder moment het recht het aanbod en de inhoud van haar online diensten, of delen daarvan, naar eigen goeddunken uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Klant heeft in dat geval geen recht op restitutie op reeds betaalde of in het kader van de overeenkomst nog te betalen vergoedingen. Trouwens, het enige doel waarom er veranderingen in de online omgeving worden aangebracht, is om de kwaliteit van de online omgeving te verbeteren. Onze intenties daartoe zijn uiteraard zuiver.

 

BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst met betrekking tot de online diensten kan op elk moment door jou worden beëindigd.
 2. Beëindiging van de overeenkomst voor onze online diensten kan via jouw persoonlijk account. In de online omgeving staat duidelijk aangegeven wat je moet doen en hoe je dat moet doen om jouw overeenkomst te beëindigen. Mocht je hier niet uitkomen en bij het definitief sluiten van je account op moeilijkheden stuiten, dan horen wij dat graag. Wij tonen je vervolgens de weg en hopelijk ontvangen wij dan jouw feedback, zodat we mogelijke verbeteringen kunnen doorvoeren voor andere klanten.

 

JOUW ZOGENOEMDE VERPLICHTINGEN
Geen zorgen, er staat niets abnormaals tussen.

 1. Jij (klant) bent zelf verantwoordelijk voor de door De Sollicitatie Academie verstrekte gegevens, het gebruik van diensten, het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Klant verplicht zich de diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de overeenkomst, deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. We vragen je, kortom, om zorgvuldig en met enige mate van degelijkheid met je account en de bijbehorende gegevens om te gaan.
 2. Jij (klant) verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de door hem verstrekte gegevens aan De Sollicitatie Academie in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Bij wijziging van die gegevens zal Jij (klant) De Sollicitatie Academie direct daarvan op de hoogte te brengen. Dat is wel zo fijn voor ons beiden. Hierdoor verloopt de communicatie optimaal en blijven bedoelingen zuiver.
 3. Het is jou (klant) niet toegestaan de door De Sollicitatie Academie verstrekte gegevens, documenten en diensten (geheel of gedeeltelijk), waaronder online diensten en producten aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Sollicitatie Academie vooraf.
 4. Oftewel, het is gewoon een overeenkomst tussen jou en De Sollicitatie Academie, maar ook uitsluitend tussen jou en ons. Het verstrekken of uitdelen (mogelijk tegen betaling) van ons materiaal kunnen we niet toestaan, tenzij we daarvoor schriftelijk toestemming verlenen.

 

BETALING EN VERGOEDING
Alweer belangrijk voor ons allebei.

 1. Jij (klant) bent over de diensten van De Sollicitatie Academie vergoedingen verschuldigd op basis van de door De Sollicitatie Academie vastgestelde tarieven. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden tarieven uitgedrukt in Euro (EUR). Alle prijzen, tarieven en vergoedingen zijn inclusief BTW en overige, ingevolge van de wet verschuldigde heffingen.
 3. Facturen worden per e-mail verstuurd, of in de online omgeving getoond. Als de factuur per e-mail wordt verstuurd, dan gebruiken wij hiervoor het door jou opgegeven e-mail adres.
 4. Klant krijgt direct toegang (of tenminste dezelfde dag) tot het online trainingsprogramma en al het materiaal dat daarbij hoort, zodra de vergoeding daarvoor is betaald.
 5. Acties en kortingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig.
 6. Indien klant de verschuldigde termijnbedragen na automatische verlenging niet voldoet op de betaaldatum als vermeld op de factuur, dan is De Sollicitatie Academie gerechtigd de toegang tot online diensten per direct en zonder notificatie op te schorten. Uiteraard willen wij dat beiden niet.
 7. Nu wordt ie helemaal mooi: Indien jij (klant) na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag niet voldoet, volgt ingebrekestelling, waarbij jij (klant) over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd bent en je tevens gehouden bent tot het voldoen van de buitengerechtelijke incassokosten. Bij ingebrekestelling heeft De Sollicitatie Academie het recht de overeenkomst met klant direct te beëindigen, dit onverlet de plicht te betalen. Maar, dat gaat ons toch niet gebeuren?
 8. De Sollicitatie Academie is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen, conform het Consumentenprijsindexcijfer, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

GEHEIMHOUDING
(…lang niet zo spannend als het woord doet vermoeden)

 1. De Sollicitatie Academie verplicht zich geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie van klant waarvan zij kennis heeft genomen tijdens de overeenkomst en waarover ze expliciet is geïnformeerd dat geheimhouding noodzakelijk is voor de Klant.
 2. Van de bepalingen in dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien die informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan het afsluiten van de overeenkomst.
 3. De Sollicitatie Academie houdt zich aan de wet als het gaat om privacy (zie ook “BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS”).

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFZIEN VAN GARANTIE, VRIJWARING
Een aantal zaken hiervan hebben we eerder al besproken, toch is het belangrijk (met name voor jou als gebruiker) om deze zaken samen nog even te doorlopen.

 1. Klant erkent dat de online diensten en producten onder licentie van De Sollicitatie Academie worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van De Sollicitatie Academie en worden als zodanig door klant geaccepteerd op het moment van eerste levering.
 2. De Sollicitatie Academie doet geen uitspraak en geeft geen garanties van welke aard dan ook, m.b.t. geschiktheid voor enig bepaald doel of dat het gebruik van het product onder licentie geen patent of copyright zal schenden.
 3. Klant komt overeen dat De Sollicitatie Academie niet aansprakelijk zal worden gesteld met betrekking tot welke claim van de klant dan ook die voortkomt uit of door het gebruik van de diensten, noch zal De Sollicitatie Academie aansprakelijk zijn voor enige speciale indirecte schade of schade voortvloeiend uit het gebruik van haar online diensten.
 4. De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan beantwoorden wij deze graag. Via de website zijn wij zowel digitaal als telefonisch bereikbaar. Dan is dat ook weer duidelijk.


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen jouw bescherming zéér serieus.

 1. De Sollicitatie Academie zal persoonsgegevens van klant binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de doelstellingen van respectievelijk De Sollicitatie Academie en klant op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken. Daar staan wij voor.
 2. Persoonsgegevens van klant zullen niet door De Sollicitatie Academie aan derden worden verstrekt. Wij beseffen dat dergelijke praktijken een actueel onderwerp van gesprek zijn en waarover bovendien de nodige zorgen heersen, maar wij doen niet mee aan dat circus. Jouw gegevens blijven tussen jou en ons. Punt.

 

TERMIJN VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING
Hou vol: we zijn er bijna.

 1. De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot online diensten en producten zijn overdraagbaar door De Sollicitatie Academie aan derden zonder dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat de overeenkomst te ontbinden door Klant. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van De Sollicitatie Academie voortkomend uit deze overeenkomst zal dienen te respecteren en te continueren. Het is klant niet toegestaan deze overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Sollicitatie Academie.
 2. Wederom is de schriftelijke toestemming van onze kant doorslaggevend. Neem bij vragen altijd contact met ons op via het contactformulier op de website, per e-mail of per telefoon.
 3. Mocht De Sollicitatie Academie de levering van en toegang tot de diensten en producten tijdens de duur van de overeenkomst niet kunnen garanderen, bijvoorbeeld bij faillissement, fusie of bedrijfsbeëindiging, dan zal De Sollicitatie Academie verplicht zijn haar medewerking te verlenen de beschikbaarheid van de diensten te continueren via de dan rechthebbende en tegen gelijke voorwaarden als vastgelegd in deze overeenkomst.

SLOTBEPALINGEN
(Eindelijk)

 1. Als wordt geconstateerd dat enige in deze Voorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zal deze afgescheiden worden van de Voorwaarden en de rest van de Voorwaarden zal volledig van kracht blijven.
 2. Deze Voorwaarden zullen in alle opzichten onderworpen zijn aan de Nederlandse wet. Daar zijn wij beide bij gebaat!

 

De Sollicitatie Academie, 9 maart 2017